Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie spraw
 1. Korespondencję przyjmuje sekretariat i rejestruje w rejestrze kancelaryjnym.
 2. Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki.
 3. Przy rejestrowaniu sprawdza się czy korespondencja jest właściwie zaadresowana.
 4. Osobiste dostarczanie pism jest potwierdzane na żądanie składającego pismo.
 5. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego.
 6. Sekretariat segreguje wpływającą korespondencję i przekazuje Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie lub jego Zastępcy, który rozdziela je do załatwienia według kompetencji do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 7. Korespondencję przejrzaną i rozdzieloną sekretariat przekazuje za potwierdzeniem.

Załatwianie spraw
 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się formy:
  • ustną, telefoniczną,
  • pisemną (korespondencyjną)
 2. Ustne załatwianie spraw stosuje się, jeśli nie jest przewidziana forma protokołu, notatki i ma charakter informacyjno-instruktażowy.
 3. W niezbędnych przypadkach ustnego zakomunikowania sprawy sporządza się notatkę służbową podając w niej treść, nazwisko pracownika, który przyjął sprawę oraz datę i podpis załatwiającego.
 4. Załatwianie spraw pisemnie stosuje się w przypadkach wymagających poważniejszego opracowania, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, uprzednich uzgodnień, uzupełnień, itp.
 5. Właściwe komórki organizacyjne załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
 6. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.
 7. Sprawy pod względem kolejności załatwiania dzielą się na:
  • pilne -  załatwiane niezwłocznie,
  • terminowe,
  • zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
Wytworzył:
Barbara Kukiełka
Udostępnił:
Urszula Jezierska
(2004-11-26 13:31:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Biel
(2007-03-20 09:58:27)